Stroomhalsbanden - de schokkende waarheid

Dogtouch conformeert zich aan de regels van de Britse Association of Pet Behaviour Counsellors (APBC) ten aanzien van het gebruik van aversieve middelen, zoals stroombanden - anti-blafbanden etc, om honden te trainen of om gedragsproblemen af te leren. Met andere woorden: Stroombanden - anti-blafbanden, slipkettingen en andere hondonvriendelijke attributen zullen door mij nooit en te nimmer worden ingezet bij hondentrainingen of gedragstherapie !! Zie onderstaand persbericht op de website van de APBC - http://www.apbc.org.uk/articles/shockcollars

Stroomhalsbanden - de schokkende waarheid uit een persbericht van APBC 

The Association of Pet Behaviour Counsellors verwerpt het wijd verspreide gebruik van hulpmiddelen die honden elektrische schokken toebrengen voor trainingsdoeleinden of om gedragsproblemen op te lossen.  Het risico van verkeerd gebruik van deze hulpmiddelen is groot en ze kunnen het dier gemakkelijk aanzienlijke en veel onnodige pijn, leed en angst bezorgen. 

Een hond die onverwacht een onaangename schok in de nek krijgt zal die ervaring associëren met datgene waar de hond op dat moment toevallig mee bezig is. Bij onjuist gebruik, kan dat een bepaalde plek, een bepaald voorwerp, een andere hond, de eigenaar of zelfs een kind zijn. Ongewenste neveneffecten zouden gemakkelijk kunnen optreden als de hond die de elektrische schok heeft gekregen bang wordt om in dat bepaalde gebied te lopen, of hij zou bang kunnen worden voor – en als gevolg daarvan agressief kunnen worden tegen – eigenaars, kinderen, andere honden of onbekenden. 

In onervaren handen zal het  toedienen van de elektrische schok veel oefening vergen voordat de bestraffing tenslotte geassocieerd zal worden met het ongewenste gedrag, en het duurt nog langer voordat de hond leert om de schok te voorkomen door het `correcte' gedrag te vertonen. Dit is niet alleen dieronvriendelijk en wreed, maar het kan ook allerlei angsten veroorzaken die in de toekomst tot gedragsproblemen zullen leiden.

Bovendien is het mogelijk dat het apparaat in werking treedt door invloeden van buitenaf of door een defect, waardoor bij herhaling schokken worden gegeven, vooral bij die apparaten die zijn ontworpen om een schok te geven bij blaffen en die worden gebruikt bij honden die voor langere tijd alleen worden gelaten.

Onnatuurlijke methoden om honden te straffen zijn niet nodig om ze correct gedrag aan te leren. Dergelijke methoden worden vaak door onervaren mensen gebruikt om een snel resultaat te bereiken. Diervriendelijke methoden die gebaseerd zijn op een goed begrip van wat er in een hond omgaat zijn effectiever om honden te trainen of om gedragsproblemen voor altijd af te leren. Het duurt misschien langer voordat er resultaat wordt bereikt, maar met deze methoden heeft de hond minder last van stress, zijn er geen risico's of neveneffecten en wordt de relatie tussen eigenaar en hond eerder verbeterd dan verslechterd. Op de lange duur zullen deze methoden leiden tot een vrolijke, zelfverzekerde hond en een tevreden eigenaar.

Slechts in enkele gevallen waarbij alles zonder resultaat al is geprobeerd en mislukt en de omstandigheden mogelijk levensbedreigend zijn, kan het gebruik van dergelijke ‘shock’-apparaten gerechtvaardigd zijn en alleen dan wanneer ze worden gebruikt door een ervaren gedragsdeskundige die in staat is ze met de juiste timing te gebruiken. 

Eigenaren van huisdieren met problemen moeten ervan bewust worden gemaakt dat het ongewenste gedrag kan worden veranderd met begrip en advies en dat een 'snelle oplossing' waarbij dieronvriendelijke en wrede strafmethoden worden gebruikt meer kwaad dan goed kan doen. 

Shock Collars - the Shocking Truth

From an APBC press release

The Association of Pet Behaviour Counsellors condemns the widespread use of devices which deliver electric shocks to dogs for the purpose of training or curing behaviour problems. Their potential for accidental misuse is high and they could easily cause considerable and unnecessary pain and distress to the animal.

A dog experiencing an unpleasant shock to the neck 'out of the blue' will associate the sensation with whatever the dog happens to be focusing on at the time. Used incorrectly, this could be an area, object, another dog, the owner or even a child. Unwanted side effects could easily occur when the dog being shocked becomes afraid of being in that area, or it could become afraid of, and as a result, potentially aggressive towards owners, children, other dogs or strangers. 

In inexperienced hands, it may take many repetitions of administrations of the shock before the punishment is finally associated with the unwanted behaviour, and several more before the dog learns how to avoid the shock by performing the 'correct' action. Not only is this inhumane, but can set up a series of fears which can cause associated behaviour problems in future. 

In addition, it is possible that the device may be triggered by external influences, or malfunction, which may result in delivery of repeated shocks, particularly in those devices which are designed to be triggered by barking and are put onto dogs left alone for long periods.

Sophisticated methods of punishing dogs are not necessary in order to train them to behave appropriately. Such methods are often used as a quick fix by the inexperienced. Humane methods which rely on a sound understanding of the dog's mind are more effective for training or bringing about a lasting cure for behaviour problems. Results may take slightly longer to achieve, but the process benefits from being less stressful for the dog, free from the risk of side effects, and improves rather than spoils the relationship between dog and owner. In the long run, they will result in a happy, confident dog and satisfied owner. 

Only in a handful of cases, where all else has been tried and failed, and when the condition is potentially life-threatening, can the use of such devices ever be justified, and, only then, in the hands of an experienced behavioural specialist who is capable of accurate timing.

Owners of problem pets need to be made aware that the unwanted behaviour can be altered with understanding and advice and that a 'quick fix' approach which involves inhumane methods of punishment can do more harm than good.

Contact

Frans Brouwer
Dogtouch
Katwijk

Mobiel: 06 24 60 11 51

E-mail: fransb53@ziggo.nl

Meer contactinformatie

Volg ons

twitter icon facebook icon

Banners

Website realisatie en ontwerp door 1322 Design